Reklamacije

Pravila Refundacije

Reklamacije

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na mejl evaprirodnakozmetika@gmail.com ili putem instagrama prirodna_kozmetika_eva. Potrebno je da pošaljete svoje podatke (broj porudžbine, ime, prezime, telefon) i da dostavite slike u prilogu maila i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu evaprirodnakozmetika@gmail.com ili putem instagrama 
prirodna_kozmetika_eva

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je predhodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi PRIRODNA KOZMETIKA EVA već trošak pada na teret kupca.


NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme ZAVRŠITE KUPOVINU, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

PRAVO NA ODUSTAJANJE/ POVRAĆAJ ROBE

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018- dr.zakon) i to čl 27 u vezi čl. 13 ovog zakona, kupovina preko prodajne internet stranice www.prirodna kozmetika.com smatra prodajom na daljinu.

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Ostvarivanje prava

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak koji dobijate uz račun. Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata kupcu. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje.

Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca.

Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom adekvatno i propisno zapakovanu, koju vraća uz račun koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta – u Beogradu. .

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

Prava kupca

Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju. Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz vise uglova, ali prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom. U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi proizvod.

Gubitak prava

Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. . Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva oštećenje ambalaže, držanje na visokim temperaturama i direktno izlaganje suncu i otvaranje i korišćenje proizvoda. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama, otvoren ili korišćen, u kom slučaju kupac nema prava na odustanak od ugovora.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je poručena, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu. Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu sličnost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. 

Ako isporučena roba nije potpuna kao u  ugovoru, kupac ima pravo da zahteva od prodavca da  izvrši zamenu u konkretnom slučaju. Ako nepotpunost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora. .

Postupak reklamacije


Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nepotpunosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način:

1) Slanjem maila na e-mail evaprirodnakozmetika@gmail.com gde će poslati broj porudžbine, ime i prezime i  dokaze u vidu fotografije i slično.

2) Obrazac o raskidu ugovora (svaki paket sadrži uz račun i obrazac) koji kupac treba da vrati popunjen i overen od strane kupca uz robu koju pošalje nazad prodavcu preko bilo koje kurirske službe bez bilo kojih naplaćenih troškova. Sve ptt troškove snosi kupac.

3) Uplaćeni iznos robe biće vraćen potrošaču u roku od 14 dana prijema izjave. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje uplaćenog iznosa ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao. 

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju na na adresu sedišta.

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu na
e-mail evaprirodnakozmetika@gmail.com. .